Previous Next

Balboa Park, San Diego. The Museum of Man.

Image images/20081027.7591.GO.Nikon5400.web.jpg, size 128140 b
Image #20081027.7591.GO.Nikon5400
Photo © 2008, Giles Orr

https://gilesorr.ca/SanDiego/SanDiego2008.20081027.7591.GO.Nikon5400.html 
Last modified: 2008-11-05 by giles